فرایند خشک کردن چسب های سیلیکات سدیم و خواص حاصل

مجید هاشمی نژاد

محلولهای سیلیکات سدیم را با روشهای مختلف می توان سخت کرد که یکی از روشهای جالب خشک کردن (Dry curing) است. خشک کردن سیلیکات سدیم در مقایسه با روشهای کربن دی اکسید یا استرها پیوندهای محکم تری را می دهد. از لحاظ آلودگی محیط این روش نسبت به روشهای دیگر که در آنها از چسبهای آلی استفاده می شود دارای برترهای بسیاری است. اثر پارامترهای مختلف روی خشک شدن چسبهای سیلیکات سدیم مطالعه شده و خشک شدن و افزایش استحکام به عنوان تابعی از درجه حرارت، میزان جریان هوا، نوع و مقدار چسب سیلیکات سدیم اضافه شده و درجه حرارت ماسه اندازه گیری میشود. خواص مکانیکی مواد بلافاصله بعد از خشک شدن و انبار در رطوبت های مختلف اندازه گیری شده است. چنانچه در چسب آب وجود داشته باشد به هنگام باردادن تغییرات شکل در اثر گران روی (Viscousity) وجود خواهد داشت. تغییر شکل گران روی (خزش) بر طبق قانون Norton ارزیابی شده و نمودارهایی برای بار دادن آهسته و تند ترسیم شده است.